Cung cấp hệ thống ống dẫn khí lạnh

Cung cấp hệ thống ống dẫn khí lạnh cho tổ hợp Không gian Khoa học