lắp đặt cột đo gió tại buôn hồ

Thi công cột đo gió tại buôn hồ. Do Công Ty Cổ Phần Cơ Điện C T H thực hiện .

Một số hình ảnh của hệ thống :